53° 27' NB

5° 45' OL

Algemene voorwaarden.

Artikel 1. Inleiding
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Eilandstijl en de afnemer met betrekking tot het leveren van een website en bijkomstige diensten en producten. Afnemer verklaart hiermee dat hij kennis heeft genomen en akkoord gaat met onderstaande voorwaarden. EilandStijl heeft het recht om op elk moment de algemene voorwaarden wijzigen.

Artikel 2. Definities
De volgende definities hebben in deze algemene voorwaarde de volgende betekenis:

2.1 Algemene voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Eilandstijl en afnemer waarop EilandStijl deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
2.2 CMS: Het systeem waarmee de content van de website beheerd, aangepast, en gemaakt wordt. Staat voor Content Management System
2.3 Content: Inhoud van de website zoals teksten, video’s, foto’s en andere vormen van communicatie uitingen, die door EilandStijl in opdracht van afnemer dan wel door afnemer zelf of door derden op de website wordt geplaatst.
2.4 Afnemer: De partij waarmee EilandStijl een overeenkomst heeft gesloten. 2.5 EilandStijl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder EilandStijl, gevestigd op de Kardinaal de Jongweg 1C, Nes Ameland. KVK nr.: 89687108
2.6 EilandStijl content: De door EilandStijl op de website geplaatste content (niet afkomstig van afnemer), zoals teksten, video’s, foto’s en andere vormen van communicatie uitingen.
2.7 Domeinnaam: Het adres waarop de website van een klant op het internet gevonden kan worden, eventueel gekoppeld aan emailadressen.
2.8 Hosting: Dienst waarbij website toegankelijk wordt gemaakt via het internet. Bijbehorende diensten zijn back-ups, domein registratie, service en updates  
2.9 Server: Een computer ook wel server genoemd waar de website inclusief content is opgeslagen.
2.10 Website: De door EilandStijl voor afnemer ontwikkelde website.

Artikel 3. Toepasselijkheid
3.1 De Algemene voorwaarden worden voor het sluiten van de overeenkomst aan de Afnemer beschikbaar gesteld.
3.2 Door het sluiten van een overeenkomst met EilandStijl verklaart de opdrachtgever dat hij akkoord gaat met de Algemene voorwaarden
3.3 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen EilandStijl en Afnemer met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten. Tenzij nadrukkelijk anders aangegeven
3.4 Er kunnen aanvullende voorwaarden gelden voor bepaalde producten en/of diensten.
3.5 In verband met de specifieke aard van een bepaalde overeenkomst kan in die overeenkomst worden afgeweken van een of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden.

Artikel 4. Overeenkomst
4.1 Alle door EilandStijl gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend
4.2 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Afnemer een door EilandStijl ter beschikking gestelde offerte ondertekend geretourneerd heeft en daarmee de bijkomende algemene voorwaarden accepteert.

Artikel 5. Ontwikkeling
5.1 EilandStijl doet er alles aan om de Website in overeenstemming met
deze Algemene voorwaarden te leveren.
5.2 EilandStijl doet haar best de dienst binnen de afgesproken termijn te leveren. Daarentegen is deze afgesproken termijn slechts een richtlijn en kunnen er geen rechten aan ontleend worden.
5.3 EilandStijl heeft het recht de dienstverlening te beperken of tijdelijk
buiten gebruik te stellen voor bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden, zonder dat Afnemer recht heeft op schadevergoeding.
5.4 EilandStijl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor direct of indirecte schade als het gevolg van te laat of incomplete oplevering van een product/dienst
5.5 EilandStijl heeft het recht de dienstverlening aan te passen en/of te verbeteren aan veranderingen in de techniek, zonder dat Afnemer recht heeft
op schadevergoeding.
5.6 EilandStijl doet haar best om tijdelijk opschortingen en/of verandering aan de dienstverlening zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen maar kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verliezen/schade opgelopen door
de opschortingen en/of veranderingen.

Artikel 6. Verplichtingen afnemer
6.1 Afnemer zal zich gedragen op een manier die van een zakelijke relatie verwacht mag worden. Afnemer zal onder meer EilandStijl alle benodigde gegevens verstrekken die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren en opleveren van de producten/diensten.
6.2 Afnemer verklaart dat alle geleverde informatie en gegevens naar waarheid zijn verstrekt.
6.3 Afnemer stelt EilandStijl zo snel mogelijk op de hoogte in het geval van wijziging van belangrijke gegevens.
6.4 Afnemer heeft niet het recht de Overeenkomst over te dragen aan derden tenzij EilandStijl hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend. 6.5 Het is verboden voor Afnemer om producten en/of diensten te gebruiken die in strijd zijn met de Nederlandse Wet.
6.6 Afnemer behoedt EilandStijl volledig voor eventuele aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding met betrekking tot werkzaamheden die door EilandStijl zijn verricht.


Artikel 7. Betaling
 
7.1 Afnemer betaalt de in de overeenkomst vermelde prijs voor bestelde diensten en/of producten.
7.2 De vergoedingen kunnen bestaan uit maandelijkse verschuldigde bedragen en/of eenmalige verschuldigde bedragen.
7.3 Eenmalige vergoedingen worden in 2 delen van 50% van het gehele bedrag gefactureerd. Het eerste deel wordt voor de start van de werkzaamheden gefactureerd. De resterende 50% wordt gefactureerd wanneer de producten/diensten zijn geleverd.
7.4 Indien Afnemer de factuur niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, is Afnemer in verzuim. Afnemer is verplicht vanaf de datum van verzuim eventuele bijkomende administratiekosten te betalen.
7.5 Indien Afnemer in betalingsverzuim is, is Afnemer naast het verschuldigde bedrag en de vergoeding van eventuele bijkomende administratiekosten verschuldigd tot het vergoeden van alle eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
7.6 Indien Afnemer na betalingsherinnering nog steeds niet aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan, worden alle Producten waarop de wanbetaling betrekking heeft door Leverancier tijdelijk opgeschort

 

Artikel 8. Domeinnaam
8.1 Indien Afnemer geen domeinnaam heeft zal EilandStijl deze registreren
8.2 EilandStijl doet haar best de gewenste domeinnaam te registeren maar
kan geen garantie geven dat dit daadwerkelijk gebeurt.
8.3 Indien Afnemer al in het bezit is van een domeinnaam dient Afnemer deze over te dragen aan EilandStijl. EilandStijl koppelt de domeinnaam dan aan de website

Artikel 9. Ontwikkeling en oplevering website
9.1 Na ondertekening van de offerte neemt EilandStijl contact op met afnemer omtrent de oplevering. 
9.2 Indien Afnemer de hosting zelf wil verzorgen kunnen hiervoor extra kosten in rekening worden gebracht
9.3 Indien Afnemer de hosting zelf wil verzorgen verstrekt Afnemer de benodigde informatie aan EilandStijl die het mogelijk maken voor EilandStijl de Website te installeren op de Server van Afnemer.
9.4 EilandStijl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor extra kosten die Afnemer maakt als gevolg van het installeren van de website op Server van Afnemer.
9.5 EilandStijl draagt zorg, zover de techniek EilandStijl hier niet in beperkt,
de website zo veel mogelijk in de huisstijl van afnemer in te richten.
9.6 Na inrichting en plaatsing stuurt EilandStijl afnemer een e-mail over de oplevering met daarin een tijdelijke url van de website. Hierna heeft afnemer
5 werkdagen de tijd om gebruik te maken van de eerste herzieningsronde. Wanneer EilandStijl de aanpassingen doorgevoerd heeft, heeft afnemer opnieuw 5 werkdagen om gebruik te maken van een tweede herzieningsronde.
9.7 De website wordt geacht te zijn geaccepteerd door afnemer wanneer de afnemer binnen de termijn van 5 werkdagen geen verzoek tot aanpassingen heeft ingediend.
9.8 Afnemer garandeert dat hij gerechtigd is alle verstrekte Content te gebruiken.
9.10 Afnemer garandeert dat alle Content en het gebruik daarvan niet in strijd is met de Nederlandse Wet- en Regelgeving.
9.11 EilandStijl is niet aansprakelijk voor eventueel verlies van Content door bijvoorbeeld technische storingen. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het bewaren van Content.
9.12 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot EilandStijl Content berusten bij EilandStijl en/of partners/licentiegevers. Gedurende de overeenkomst verleent EilandStijl een niet exclusief recht om de EilandStijl Content te gebruiken voor de website. EilandStijl is altijd gerechtigd de Content aan te passen en/of verwijderen. Afnemer kan geen aanspraak maken op enige geleden schade die hieruit kan voortvloeien.


Artikel 10. Hosting

10.1 EilandStijl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade als het gevolg van problemen met de Hosting.

Artikel 11. Looptijd en beëindiging van overeenkomst
11.1 De looptijd wordt berekend vanaf het moment dat de overeenkomst wordt gesloten.
11.2 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. maand